Bálintfy
És Társai Ügyvédi Iroda

Bemutatkozás

A Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda 1989-ben kezdte meg működését a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjaként. Irodánk fő profilja a klasszikus polgári és gazdasági jog, belföldi és külföldi gazdasági társaságok és magánszemélyek teljes körű jogi képviselete. Ügyvédeink számos speciális szakterületen, így az egészségügyi jog, gyógyszerjog, adatvédelem, ingatlanbefektetések, munkajog, versenyjog, hulladékgazdálkodás, tőkebefektetések, peres képviseletek területen rendelkeznek komoly tapasztalatokkal. 15 fős csapatunk törekszik arra, hogy ügyfeleinknek a folyamatos személyes kapcsolattartás mellett, a digitális világ nyújtotta lehetőségek segítségével a legmodernebb technikai eszközök, alkalmazások használatával is napi szinten rendelkezésére tudjon állni. Tapasztalataink szerint ezzel ügyfeleink munkaszervezetének és munkafolyamatainak részeként tudunk azonnali és szakszerű támogatást nyújtani, elősegítve azt is, hogy ügyfeleink gyors és költséghatékony üzleti modellek mentén tudják tevékenységüket folytatni. Munkánk során kiemelt hangsúlyt fektetünk a diszkrécióra és arra, hogy jogi tanácsaink, ügyfeleink üzleti érdeke szempontjából is valóságos megoldást jelentsenek.

Szakterületek

 • MUNKAJOG

  Fő profilunk gazdasági társaságok állandó, teljes körű jogi képviselete, így a munkajog teljes spektruma valamennyi ügyvédünk napi munkájának a részét képezi. Munkajogi tevékenységünk a folyamatos tanácsadás mellett kiterjed a munkaszerződések, kollektív szerződések, szabályzatok, utasítások, munkaviszonyt megszüntető okiratok elkészítésére, véleményezésére, átszervezések, csoportos létszámleépítések lebonyolításában való közreműködésre és munkaügyi perek vitelére elsősorban munkáltatói oldalon, de munkavállalók peres képviseletében és a részükre történő tanácsadásban is nagy tapasztalattal rendelkezünk.

 • VERSENYJOG

  Ügyvédi irodánk komoly referenciákkal rendelkezik versenyjogi ügyekben, különös tekintettel a Gazdasági Versenyhivatal előtti, vállalkozások összefonódásának engedélyezése iránti ügyekben, melyek során ügyfeleinket a tranzakciók előkészítésétől, egészen az engedélyezési kérelem benyújtásáig folyamatosan és teljes körűen támogatjuk. Versenyjogi tevékenységeink közé tartozik a versenyhatósági eljárásokban való jogi képviselet, ideértve a bírósági felülvizsgálatot is. Ügyvédeink az elmúlt években számos nagy horderejű versenyhatósági eljárásban jártak el teljes körű jogi képviselőként.

 • KÖZBESZERZÉS

  Közbeszerzési praxisunk kiterjed az ajánlatkérőként eljáró szervezetek támogatása mellett a közbeszerzési eljárásokban ajánlattevőként részt venni kívánó személyek részére történő teljes körű tanácsadásra, az ajánlati felhívások, dokumentációk értelmezésén át, az ajánlatok összeállításán keresztül, azok EKR rendszeren történő benyújtásáig. Sok esetben kérték ügyfeleink közreműködésünket a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárások megindításában, lefolytatásában, ideértve a bírósági felülvizsgálatot is. Közbeszerzési jogi tevékenységünk körébe tartozik továbbá a közbeszerzési eljárások alapján létrejött szerződések teljesítésével kapcsolatos tanácsadás is.

 • FOGYASZTÓVÉDELEM

  Fogyasztóvédelmi tanácsadási tevékenységünket elsősorban vállalkozások részére nyújtjuk, de több esetben jártunk el sikerrel magánszemélyek fogyasztói jogainak érvényesítése során. Fogyasztóvédelmi jogi szolgáltatásunk során, általános szerződési feltételeket készítünk, véleményezünk, fogyasztói panaszok kezelésében működünk közre, szavatossági jótállási igények érvényesítése során járunk el. Tevékenységünkhöz tartozik továbbá a Békéltető Testületek előtti eljárásokban való jogi képviselet is.

 • GYÓGYSZERJOG ÉS EGÉSZSÉGÜGYI JOG

  Irodánk egyik fő profilja a gyógyszerjogi szektorban tevékenykedőknek nyújtott jogi tanácsadás. Meghatározó és több évtizedes tapasztalattal rendelkezünk a magyar és az uniós jogterület szabályrendszerében, illetve ezek nagy jelentőséggel bíró joggyakorlatában is. Tevékenységünket a gyógyszergyártással, gyógyszer-kereskedelemmel (kis és nagykereskedelmi tevékenységet is beleértve), valamint a gyógyszer-ismertetéssel összefüggésben felmerülő kérdések megválaszolásában is kifejtjük. Gyógyszerjogi kérdések kapcsán tapasztalattal rendelkezünk az Európai Unió Bírósága előtti előzetes-döntéshozatali eljárásban való jogi képviselet ellátásában is.

 • KÖZIGAZGATÁSI JOG

  Tekintettel arra, hogy a szakterületeink túlnyomó része olyan (gyógyszerjog, fogyasztóvédelem, építőipar, hulladékgazdálkodás stb.), melyek az esetek többségében a közigazgatási jog területéhez tartozó eljárással indul vagy annak szerves részét képezi, így mondhatni napi szinten foglalkozunk közigazgatással. A közigazgatási jog rendkívül széles jogterületet érint, így kollégáink nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy joggyakorlat elemzésére irányuló kutatómunka keretében ismereteiket minden egyes szakterülethez kapcsolódóan tovább mélyítsék.

 • PERBELI KÉPVISELET ELLÁTÁSA

  Ügyfeleink számára peres képviselet ellátásával kapcsolatos segítséget is nyújtunk. Ügyvédeink tapasztalattal rendelkeznek a rendes bírósági eljárások mellett a magyar és a külföldi választottbírósági eljárásokban való jogi képviselet ellátása során. Számos az ügyvédi iroda által képviselet ügyünk jutott el a legfelsőbb bírói fórumig, valamint az Európai Unió Bíróságáig és több az általunk képviselt ügyben született olyan az ügyfeleink javára szóló kúriai döntés, amely napjainkra a hivatkozható joggyakorlat részévé vált.

 • VÉDJEGYEK

  Védjegyjogi témában ügyvédi irodánk túlnyomórészt nemzeti, nemzetközi, valamint európai uniós védjegyek lajstromozásával kapcsolatos tevékenységeket lát el. Jogi feladataink kiterjednek a megjelölés védjegyként történő lajstromozását megelőző kutatómunkára, a megjelölés kialakításával kapcsolatos jogi tanácsadásra, valamint a lajstromozási eljárás során történő felszólalási eljárásokban való képviseletre is.

 • KÖRNYEZETJOG

  Kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkezünk a hulladékgazdálkodás területén. Ügyfeleink között korábban kommunálishulladék gyűjtésével és kezelésével is foglalkozó, jelenleg azonban – az időközben bekövetkezett jogszabályi változások miatt – túlnyomórészt ipari hulladék (ideértve a veszélyes és nem veszélyes hulladékok körét is) gyűjtésével, szállításával, ártalmatlanításával és hasznosításával foglalkozó gazdasági társaságok tartoznak, amelyek a saját területeiken a piac meghatározó szereplői magyar és nemzetközi szinten is. Ezen gazdasági társaságok állandó jogi képviselete lehetővé teszi számunkra azt is, hogy a szektor mindennapi jogi kérdéseire, megoldandó problémáira is rálátással bírjunk.

 • SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA

  A szellemi alkotások, szerzői jogok, kiadói jogok vonatkozásában kiterjedt tapasztalattal rendelkező kollégáink ügyfeleink e területeket érintő tevékenységét is hatékonyan tudják támogatni. Ennek keretében tanácsadást végeznek, részt vesznek az ügyfeleink jogainak érvényesítésével kapcsolatos egyeztetéseken, peren kívüli és peres eljárásokban, részt vesznek a jogokat és kötelezettségeket tekintve kiegyensúlyozott joggyakorlást biztosító szerződések és megállapodások létrehozásában, megszerkesztésében, mind a szerzők, mind a felhasználási jogokat gyakorlók, kiadók oldalán.

 • TÁRSASÁGI ÉS KERESKEDELMI JOG

  A társasági jog területén kollégáink a társasági jog, cégjog területén széleskörű tapasztalattal rendelkeznek. Ügyfeleinket támogatjuk cégalapítások, mindennemű cégjogi változás, vállaltfelvásárlások, átalakulások során, ennek során részt vesznek cégstruktúrák kialakításában, cégcsoportok tervezésében, valamint az ezekhez kapcsolódó társasági dokumentumok előállításában, a cégeljárás lebonyolításában. Tapasztalattal bírunk határon átnyúló átalakulások lebonyolításában és segítséget tudunk nyújtani külföldön történő cégalapítási törekvésekben is.
  A kereskedelmi jog területén legfőképp hazai és nemzetközi kereskedelmi szerződések, megállapodások, kereskedelmi kapcsolatok jogi támogatását végezzük, a szükséges okiratok megszerkesztése és az oda vezető egyeztetéseken való részvétel által. Kollégáink az ügyféllel szorosan együttműködve részt vesznek a tárgyalási folyamatokban is, ezáltal biztosítva a legteljesebb jogi támogatást, annak érdekében, hogy a megkötött megállapodás jogi szempontból is fel legyen készítve az üzleti lebonyolítás szakaszára.

 • INGATLANJOG ÉS INGATLANFEJLESZTÉS

  Kollégáink nagy tapasztalattal rendelkeznek ingatlan adásvételek, egyéb jogcímeken történő ingatlan hasznosítással kapcsolatos ügyletek lebonyolításában, intézményi és magán megbízókkal való együttműködés keretében is. Ellátjuk ügyfeleink képviseletét végrehajtással, valamin jelzáloggal terhelt ingatlanok tehermentesítése során, az ingatlan, vagy az azt terhelő követelések megszerzése érdekében. Kollégáink kis és nagy volumenű ingatlanfejlesztések, barna mezős beruházások, társasház építési projektek lebonyolításában is ügyfeleink rendelkezésére állnak, ez irányú tevékenységünkkel az Iroda alapítása óta ügyfeleink szolgálatában állunk. Ennek kertében részt veszünk a hatósági eljárásokban, a kivitelezésben, a földhivatali ügyintézésben, és az értékesítés fázisában is, minden jogi relevanciájú ügyben.

 • GDPR

  Ügyvédi irodánk adatvédelmi kérdésekben is nyújt támogatást meglévő és új ügyfelei számára egyaránt. Adatvédelmi tevékenységünk keretében adatvédelmi auditot végzünk, amelynek eredményeképpen javaslatot teszünk a megbízó adatkezeléseinek GDPR rendelkezéseihez történő igazítására. Állandó megbízás keretében adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatokat is ellátunk. Erre irányuló megkeresés esetén adatbiztonsági szakértő kollégákkal dolgozunk együtt annak érdekében, hogy a megbízóink által végzett adatkezelések adatbiztonsági szempontból is kielégítőek lehessenek.

Alábbi elérhetőségeinken állunk Tisztelt Ügyfeleink rendelkezésére.

Munkatársak

partnerek:

 • Dr. Bálintfy Gábor
  irodavezető ügyvéd, partner

  szakterületek:

  • Ingatlanjog, ingatlanfejlesztés
  • Közigazgatási jog
  • Társasági jog, kereskedelmi jog
  • Versenyjog

  telefon:

  +36 1 331 5619

  email:

  balintfy@balintfy.hu
 • Dr. Gilly András
  ügyvéd, partner

  szakterületek:

  • Ingatlanjog, ingatlanfejlesztés
  • Társasági jog, kereskedelmi jog
  • Munkajog
  • Polgári jog, szerződések joga
  • Szellemi alkotások joga, szellemi tulajdon

  telefon:

  +36 1 312 0463

  email:

  gilly.andras@balintfy.hu
 • Dr. Hubay Gyula
  ügyvéd, partner

  szakterületek:

  • Társasági jog, kereskedelmi jog
  • Versenyjog
  • Környezetjog
  • Polgári jog, szerződések joga

  telefon:

  +36 1 302 8942

  email:

  dr.hubay@balintfy.hu
 • Dr. Morvay Boldizsár
  ügyvéd, partner

  szakterületek:

  • Munkajog
  • Polgári jog
  • Társasági jog
  • Ingatlan jog és ingatlanfejlesztés
  • Adatvédelem
  • Hulladékgazdálkodás
  • Polgári peres ügyek vitele

  telefon:

  +36 30 692 3260

  email:

  dr.morvay@balintfy.hu
 • Dr. Pál Balázs
  ügyvéd, partner

  szakterületek:

  • Gyógyszerjog
  • Perbeli képviselet ellátása
  • Védjegyek
  • Társasági és kereskedelmi jog
  • Ingatlanjog
  • Hulladékgazdálkodás

  telefon:

  +36 1 312 0463

  email:

  pal.balazs@balintfy.hu

együttműködő ügyvédek:

 • Dr. Kiss Balázs
  ügyvéd, együttműködő

  szakterületek:

  • Perbeli képviselet ellátása
  • Polgári jog, szerződések joga
  • Társasági jog, kereskedelmi jog
  • Közigazgatási jog

  telefon:

  +36 30 598 0332

  email:

  iroda@drkissbalazs.hu
 • Dr. Nagy Dóra Adriána
  ügyvéd, együttműködő

  szakterületek:

  • GDPR
  • Társasági jog, kereskedelmi jog
  • Munkajog

  telefon:

  +36 20 5917 949

  email:

  dora.nagy@ndalegal.hu
 • Dr. Trugly Csanád
  ügyvéd, együttműködő

  telefon:

  +36 20 288 8926
 • Dr. Varnyú Viktor
  ügyvéd, együttműködő

  szakterületek:

  • Társasági jog, kereskedelmi jog
  • Versenyjog
  • Környezetjog
  • Polgári jog, szerződések joga

  telefon:

  +36 30 692 3250

  email:

  dr.varnyu@balintfy.hu

további munkatársak:

Elérhetőség

Cím:

1061 Budapest, Andrássy út 2.
IV. Emelet, 41 -es kapucsengő

Telefon:

(+36 1) 302-8900

Fax:

(+36 1) 302-8943

E-mail:

info@balintfy.hu